Výzkumný institut ochrany genofondů

Genetická analýza populací koroptve polní (Perdix perdix) v ČR ve vztahu k prováděným reintrodukcím

Koroptev polní patří mezi ohrožené druhy živočichů. Vypouštění jedinců tohoto druhu do volné krajiny finančně podporuje MZe. Bohužel na některých lokalitách, v rámci území České republiky, dochází k vypouštění jedinců jiných poddruhů než podruhu v naší krajině původního. Jedná se zejména o jedince z chovů z jižní či jihozápadní Evropy. Tímto postupem dochází k narušení genetické diverzity původních populací a také k neefektivní repatriaci, neboť nepůvodní poddruhy nejsou schopny dlouhodobě přežít středoevropské klimatické podmínky.

Výzkumný institut zahájil jednání s MZe o pozastavení čerpání příspěvků na vypouštění jedinců do volné přírody. Ve spolupráci s AOPK, muzei, záchrannými stanicemi a dalšími aktéry v ochraně přírody, zahájil sběr biologického materiálu a to za účelem stanovení genetického profilu historické populace koroptve polní na území ČR. Na základě výsledků bude provedena komparační analýza genetického profilu chovaných jedinců v lidské péči a volně žijících populací. Dále budou zpracována kritéria pro posuzování vhodnosti jednotlivých chovů k reintrodukcím a jejich financování ze strany MZe.

Partneři projektu: SPDK (Safari Park Dvůr Králové), MŽP (Ministerstvo životního prostředí ČR), MZe (Ministerstvo zemědělství ČR), AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny), MENDELU (Mendelova univerzita v Brně)