Výzkumný institut ochrany genofondů

Zřízení záchranného centra pro vlka evropského (Canis lupus) a podpora managementu populací v chovech v lidské péči

Vlk evropský je šelma, jejíž počty na území České republiky přirozeně narůstají. Se stoupajícími počty vlků vzniká potřeba zřídit záchranné centrum pro jedince, kteří vyžadují lidskou péči. Tito jedinci pak mohou přispívat ke zvyšování genetické diverzity a kvality populací vlků v chovech zoologických zahrad.

V rámci projektu je plánována úzká spolupráce s institucemi, které se věnují managementu vlků v krajině v rámci Plánu péče o vlka evropského, který zašťiťuje AOPK.

Partneři projektu: SPDK (Safari Park Dvůr Králové), MŽP (Ministerstvo životního prostředí ČR), MZe (Ministerstvo zemědělství ČR), AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny), MENDELU (Mendelova univerzita v Brně), OPŽP